ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

          ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายครอบคลุม  ค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาแรกเข้า  นอกจากนี้ยังได้รับบริการต่างๆ ได้แก่  การประกันอุบัติเหตุ  บริการสุขภาพ บริการห้องสมุด บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ฯลฯ สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนเท่ากับครึ่งหนึ่งของภาคปกติ  จำแนกตามหลักสูตร ดังนี้

             1. หลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ (สาขาการประมง   วิทยาการคอมพิวเตอร์  อุตสาหกรรมเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  12,000 บาท 

             2. หลักสูตรทางด้านมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ (สาขาเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชี การท่องเที่ยว รัฐประศาสนศาสตร์และภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ) เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  10,000 บาท