ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันอาเซียน และการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ฉบับชาวบ้าน"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันอาเซียน และการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ฉบับชาวบ้าน"

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

---------------------------

หลักเกณฑ์การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ

'วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ฉบับชาวบ้าน'

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น

2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 2 คนขึ้นไป

2.2 ทีมผู้เข้าแข่งขัน ไม่จำกัดเพศ คละชั้นได้ แต่ต้องศึกษาโรงเรียนเดียวกัน และมีอาจารย์ผู้ควบคุม 1 ท่าน

3. รางวัล

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณดังนี้

- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลละ 4,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

- รางวัลที่ 2 รางวัลละ 3,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

- รางวัลที่ 3 รางวัลละ 2,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

- รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

---------------------------

#ดาวน์โหลดใบสมัคร >> https://drive.google.com/file/d/1XKMWpcV11q_bdh6t7PUwWpny2gNFC85A/view

---------------------------

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 สิงหาคม 2562

---------------------------

ส่งใบสมัครได้ที่ อีเมล์ cas@kku.ac.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 081-7513771