ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตำแหน่ง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตำแหน่ง

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ

ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 11 ตุลาคม 2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์ ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักกิจการนักศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานการเงิน
ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานธุรการ