ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น