การตอบแบบสอบถามของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2562

ขออนุญาตประชาสัมพันธ ถึง บันฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกท่าน รบกวนดำเนินการทำแบบสอบถามสำหรับบัณฑิต (รับปริญญา ธ.ค.2562) ในสังกัดคณะของท่าน ประกอบด้วย

1. #คณะบริหารธุรกิจ การตอบแบบสอบถามบัณฑิต
ชุดที่ 1 แบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (รับปริญญา2562) "บัณฑิตทุกคน"
#Link : https://www.surveycan.com/survey221989
.
ชุดที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
"บัณฑิต/มหาบัณฑิต ทุกคน"
#Link : https://www.surveycan.com/survey221946
.
.


2. #คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ การตอบแบบสอบถามบัณฑิต
ชุดที่ 1 แบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (รับปริญญา2562) "บัณฑิตทุกคน"
#Link : https://www.surveycan.com/survey221901
.
ชุดที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 "บัณฑิตทุกคน"
#Link : https://www.surveycan.com/survey221725
.


3. #คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ การตอบแบบสอบถามบัณฑิต
ชุดที่ 1 แบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (รับปริญญา2562) "บัณฑิตทุกคน"
#Link : https://www.surveycan.com/survey222011
.
ชุดที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 "บัณฑิตทุกคน"
#Link : https://www.surveycan.com/survey221935
.


4. #คณะศิลปศาสตร์ การตอบแบบสอบถามบัณฑิต
ชุดที่ 1 แบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (รับปริญญา2562) "บัณฑิตทุกคน"
#Link : https://www.surveycan.com/survey221208
.
ชุดที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 "บัณฑิตทุกคน"
#Link : https://www.surveycan.com/survey222598
.


‼️หมายเหตุ : กรุณาทำแบบสอบถามให้ครบทุกชุด‼️