ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ้านค้า ณ โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย