โครงการประกวด "New Gen Hug บ้านเกิด" กับเงินสนับสนุน 5,000,000 บาท