ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุกคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รอบที่ 5 (5.2 รับตรงอิสระ)

1. คณะวิทยาศาตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

2. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

3. คณะบริหารธุรกิจ

4. คณะศิลปศาสตร์