รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า คณะสหวิทยาการ ประกาศคณะสหวิทยาการ (ฉบับที่ 7 /2563)