แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) คณะสหวิทยาการ
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการเงินธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการฯ ร่วมกับภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา นิลประ