แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

คณะสหวิทยาการ แสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฏร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ" ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น   และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุบรรณ

INTERDISCIPLINARY News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะสหวิทยาการฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดคณะสหวิทยาการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 92/2564) เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดคณะสหวิทยาการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. การเรียนการสอนทุกรายวิชา ให้เป็นไปตามวัน เวลา ที่กำหนดใน มข.30 2. การจั