แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการเงินธุรกิจ
ลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการฯ ร่วมกับภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา นิลประ