แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) คณะสหวิทยาการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการเงินธุรกิจ
ลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

สาขา ป.โท เศรษฐศาสตร์ คณะสหวิทยาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานประกอบการจริง

วันที่ 21-22  พฤษภาคม 2565 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการสัมมนาหลักสูตรประจำปี 2565 ในการนี้ได้เข้าศึกษาการจัดการมรดกโลก ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกลุ่มบริษั