เปิดรับสมัครแล้ว!

1. โครงการผู้มีศักยภาพสูง

รอบที่ 1 Portfolio เกณฑ์การคัดเลือกต้องมีเรียงความขนาดความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาและ Portfolio 10 หน้า โดยคุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนในสังกัดโรงเรียนในกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ

2. โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบที่ 1 Portfolio เกณฑ์การคัดเลือกต้องมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.50 คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

บุคลากรคณะสหวิทยาการเดินทางเข้าร่วมงาน“ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย บุคลากรคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมงาน“ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564” ในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหน

INTERDISCIPLINARY News

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสหวิทยาการ เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS 64 รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย "เปิดรับนักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS 64 รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 2 เปิดรับจำนวน 401 คน . เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 26 ม.ค. 2564 - 4 ก.พ. 2564 สมัครได้ที่ : https://admissions.kku.ac.th/regis_app/auth/login . โดยเปิดรับ จำนวน