งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา

บุคลากรงานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา

หัวหน้างาน
นางศิริวรรณ จิ๋วแหยม
Mrs. Siriwan Jiwyam
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นายละมุณ กั้งจำปา
Mr. Lamun Kangjumpa
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางวรรณวิภา ศักดิ์ดาเดช
Mrs. Wanvipa Sakdadech
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางอัญญรัตน์ สุทธินันท์
Mrs. Unyarat Suttinan
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวอารีย์ อินเสาร์
Mrs. Aree Insao
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นายธวัชชัย บุตรศรี
Mr. Tawatchai Bootsri
นักกิจการนักศึกษา
นายปิยวัฒน์ ถึงปัดชา
Mr. Piyawat Tungpadcha
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวรชาติ แก้วพิภพ
Mr. Worachat Kaewpipob
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอัคนี เจริญสุข
Mr. Akanee Charoensuk
นักกิจการนักศึกษา