ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ    

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Economics Program in Business and Managerial Economics

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :   ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Bachelor of Economics (Business and Managerial Economics)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :    B.Econ. (Business and Managerial Economics

ปรัชญา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) มุ่งผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้แบบองค์รวม ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยเน้นความเป็นสากลด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการสมัยใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการภาครัฐและเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

วัตถุประสงค์
 1. มีความรู้แบบองค์รวม ทักษะ ความสามารถ ในด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้การบริหารจัดการสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน และสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาค
 2.  มีความสามารถด้านการบริหารการจัดการที่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสถานการณ์ทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
 3. เป็นผู้มีความสามารถทันต่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ อีกทั้งทันต่อนวัตกรรมด้านธุรกิจและการจัดการสมัยใหม่เชิงสร้างสรรค์
 4. เป็นผู้มีความรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมอาเซียน โดยสามารถติดต่อสื่อสารกับประชาชนที่อาศัยในภูมิภาคอาเซียนได้
 5. มีจิตสำนึกต่อจริยธรรม คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
 1. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 9
 2. สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 3. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 4. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาพื้นฐานไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือได้ไม่ต่ำกว่า C ทุกรายวิชา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  
 5. การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 • สามารถประกอบอาชีพในภาครัฐ เช่น เศรษฐกร นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักวิชาการงบประมาณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการภาษี นักวิชาการสรรพากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ภาษี นักวิชาการคลัง นักวิชาการพาณิชย์ นักการทูต งานในภาคเอกชน เช่น เศรษฐกรผู้ช่วย พนักงานสินเชื่อ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และงานสายวิชาการ เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ เป็นต้น  
รายละเอียดเพิ่มเติม