บุคลากรงานยุทธศาสตร์และการคลัง

หัวหน้างาน
นางสาวขนิษฐา แสงจันทร์
Miss Khanitta Saengchun
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวดวงกมล ศรีเชียงหวาง
Mrs. Dungkamol Sricheingwhang
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวปารณีย์ ทองเมฆ
Miss Parane Thongmek
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางสาวมธุสร เทศศรีเมือง
Miss Mathuson Tessremuang
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาวมันจณา คงทวี
Mrs. Munjana Kongtawee
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นายอดิพงษ์ ไชยสิทธิ์
Mr. Adipong Chaiyasit
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายกิตติพงศ์ สมชอบ
Mr. Kittipong Somchop
นักวิชาการแผนและสารสนเทศ
นายจักรพงษ์ นนทชัยสิริกุล
Mr. Jakkaphong Nontachisirikun
นักวิชาการแผนและสารสนเทศ
นายชุมพล พุฒทอง
Mr. Chumphol Putthong
นักวิชาการพัสดุ
นายธนิ หาโคตร
Mr. Thani Hakhot
นักวิชาการพัสดุ
นายผดุงศักดิ์ อุ่นวิเศษ
Mr. Phadungsak Unwiset
นักวิชาการแผนและสารสนเทศ
นางสาวสำเริง ศรีภูมิภักดิ์
Miss Sumrerng Sriphumphukd
นักวิชาการแผนและสารสนเทศ
นางสาวสุบรรณ จัตกุล
Miss Suban Chattakul
นักวิชาการแผนและสารสนเทศ