...

คณะสหวิทยาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”

เมื่อวันที่  22 ธ.ค.63 ณ อาคารวันชัยสุ่มเล็ก NK4104 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาและบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคคลากร และนักวิจัย มีความรู้ความเข้าใจระบบการจัดเก็บสารเคมีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ขณะปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขภัยอันตรายที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการตามหลักสากล สามารถป้องกันความเสี่ยงและสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้  อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงานของคณะสหวิทยาการ สอดคล้องต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้บุคลากรและนักศึกษามีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานรวมถึงมีการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยทั้งตัวผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานรวมถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบเป็นหลัก

โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มัลลิกา จันทรังษี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การจัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย กฎระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ และ เรื่องระบบการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี ESPReL โดยวิทยากรจากคณะสหวิทยาการ ช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มสรุปและอภิปรายผลการทำกิจกรรม การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาพร้อมทั้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกว่า 40 คน

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด