...

คณะสหวิทยาการ จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม NK 1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน Education Transformation and Research Transformation กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งในการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 2 ท่าน

ท่านแรก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน KKU Education transformation การพัฒนาอาจารย์ รวมถึงการสร้างความก้าวหน้าของอาจารย์เพื่อรองรับ 1.KKU New Paradigm in Learning and Teaching  2.New curriculum : where and how to go

ท่านที่สอง ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อการปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย KKU Research Transformation และหารือการจัดการบริหารหลักสูตร

ในการเข้าสัมมนาครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และตลอดการเข้าสัมมนาได้มีการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาการที่เข้าร่วมการสัมนาอีกด้วย

ภาพ / ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด