...

อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์เเละศึกษาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ รับเชิญเป็นวิทยากร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพการศึกษา”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ดร.สิริกานต์ สุวรรณผู อาจารย์จากสาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดการอบรมในหัวข้อ "บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา" ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้อง 325 และ ห้อง 326 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี โดยมี คุณสุพล ยะปะภา ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธานในพิธี และกล่าวเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ คือเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และได้ร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ให้สอดคล้องกับหลักพันธกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี โดยมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการจัดกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 6 กลุ่มและร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมการสำรวจความรู้สึกตัวเอง กิจกรรมหอคอยแห่งความหวัง และกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้คิดและเขียนโครงการที่ตอบโจทย์ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ พร้อมทั้งนำเสนอโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุฒิ เพ็งแก่นท้าว หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เข้ารับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็น และชี้แนะแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดโครงการต่างๆที่นักศึกษาได้นำเสนอ

 

บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และการใช้ทักษะต่างๆในการทำงานร่วมกัน โดยตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมได้กล่าวขอบคุณวิทยากร และกล่าวถึงความประทับใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น อีกทั้ง รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแสดงความคิดเห็นเห็น ได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด และได้เขียนโครงการต่างๆที่ช่วยผลักดันให้คณะฯบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ได้ฝึกความสามัคคี รวมถึงทักษะการวางแผน ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเป็นผู้นำอีกด้วย  

 

ข่าว: วิภาดา บูรณะกิติ
ภาพ: ศุภิกา จารุการ และภรณี สุทธิพรไพศาล

 

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด