...

คณะสหวิทยาการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จัดอบรมผู้นำเต้นแอโรบิกพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม NK 1407 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้จัด โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายและกล่าวเปิดงานโดย อาจารย์ ดร. ยุภาพร คานเพชรทา

ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัยยุทธ สุทธิดีและคณะ จากสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิทยากร ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือกิจกรรมกีฬาของนักศึกษา โดยมีการนำเอากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ให้ถูกต้องและมีศักยภาพมากขึ้นและเพื่อฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการเต้นแอโรบิก และสามารถนำมาพัฒนาใช้ในหลักสูตรหรือสถาบันต่อไปได้ในอนาคต

ภาพ / ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด