...

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะสหวิทยาการ จัดทำโรงทานในโครงการ “อิ่มบุญ อุ่นท้อง” ณ วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย

วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ วันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ) คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิดาภา สีบุญเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ ดร.จตุราพร สีหาบุตร ดร.อังค์วรา ณ สุนทร และดร.ชีวานันท์ วุฒิพันธุ์ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จัดทำโรงทานในโครงการ “อิ่มบุญ อุ่นท้อง” ณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษารู้จักฝึกจิตใจให้สงบนิ่ง ปลูกฝังการเป็นผู้ให้และแบ่งปัน และเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับวัดและชุมชน ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษามีสมาธิ มีจิตใจที่สงบและเป็นสุข ย่อมเป็นต้นทุนให้เกิดความพร้อมในการศึกษา และเกิดสติปัญญาในการดำรงชีวิตในสังคมต่อไป

ภาพ / ข่าว : ผศ.จิดาภา สีบุญเรือง

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด