...

อาจารย์คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย บรรยายหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management)” โครงการเพิ่มศักยภาพประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 31 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดหนองคาย รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากศาลจังหวัดหนองคาย ในโครงการเพิ่มศักยภาพประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาบุคลากรในศาลจังหวัดหนองคายให้รองรับกับบริบทขององค์กรในการเป็นศาลดิจิทัล จึงได้จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management) ให้แก่บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนความเสี่ยงด้านดิจิทัล รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและปลอดภัย

ข่าว : รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล