...

อาจารย์คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย บรรยายการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ (Customer Service Excellence And Service Mind)"

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมภูบ่อบิด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย บรรยายการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ (Customer Service Excellence And Service Mind)" โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร พนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยและการไฟฟ้าในสังกัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฎิบัติงาน โดยนายมนัสพงษ์ จิตติพิมพ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลย เป็นประธานในการจัดอบรมหลักสูตร ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ

ข่าว : รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

แหล่งที่มาภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย