...

อาจารย์คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย บรรยายหัวข้อ "การปรับตัวและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาแรงงานในสถานประกอบการและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 "

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดสัมมนาการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ห้องประชุมโรงแรมธาวิลล่า จังหวัดหนองคาย โดย รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ "การปรับตัวและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาแรงงานในสถานประกอบการและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 " มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานตลอดจนการได้รับทราบถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของการตลาดในทศวรรษที่ 21 การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาแรงงานให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มศักยภาพให้แรงงาน พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา ให้มีความรู้ทักษะความชำนาญงานในสาขาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้าง

นักศึกษา จำนวนกว่า 55 คน

 ในการสัมมนาครั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 2. จัดหางานจังหวัดหนองคาย 3. แรงงานจังหวัดหนองคาย 4. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5. ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและพัฒนาประสิทธิภาพของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งให้ความคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะจากการทำงาน ตอบสนองต่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงของการตลาดในทศวรรษที่ 21 โดยมีมาตรการจูงใจด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ในการสนับสนุน ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 ข่าว : รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

 

แหล่งที่มาภาพ : สวท.หนองคาย

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210218141841728?fbclid=IwAR1K0IDu7wi9N37jrI8HJ_LqLtNfsox4IB7pOGJpyREv4r0jkeyFNeUprZE