...

ประกาศคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 30/2564 เรื่อง แนวทางการประเมินผลรายวิชาสังกัดคณะสหวิทยาการ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวล่าสุด