...

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการความคาดหวังของนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา

ด้วยคณะสหวิทยาการจะดำเนินการจัดทำโคร่งร่างองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลความต้องการความคาดหวังของนักศึกษาและบัณฑิตศึกษามาประกอบการในการจัดทำโคร่งร่างองค์กรของคณะ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลา คณะสหวิทยาการจึงใคร่ขอความร่วมมือจากนักศึกษาและบัณฑิตศึกษาทุกท่านในการเข้าตอบแบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา

ผ่านลิงค์ https://kku.world/89hgr หรือ QR code 

ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  โดยงานยุทธศาสตร์และการคลังจะรวบรวมข้อมูลที่ได้เพื่อประกอบการจัดทำเอกสารข้างต้นต่อไป 

ข่าวล่าสุด