...

อ.คณะสหวิทยาการ ผ่านการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ของ Judge Business School, University of Cambridge

23 มีนาคม 2564 - 25 พฤษภาคม 2564 ดร. จตุราพร สีหาบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผ่านการอบรมพัฒนาองค์ความรู้หลักสูตร Strategic Thinking for the CXO (Chief Exponential Officer) ของ Judge Business School, University of Cambridge (เรียนระยะเวลา 9 สัปดาห์) โดยเนื้อหาหลักสูตรเป็นบริบทใหม่ที่ถูกถอดบทเรียนออกมาอย่างดี สอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เหมาะสำหรับการนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดและสอดแทรกการเรียนการสอน เนื้อหาหลักสูตรสูตรรวมถึงความคิดเชิงกลยุทธ์ การปรับเปลี่ยนขององค์กรจากสถานการณ์ วิกฤตการณ์ต่างๆ เรียนรู้และพัฒนาการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์รูปแบบต่างๆตามสภาพการณ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ความสำคัญของระบบนิเวศน์ของธุรกิจ (Business Ecosystem) ความสำคัญของผู้นำองค์กร โดยเป็นการเรียนจากกรณีศึกษาองค์กรที่มีการเจริญเติบโตระดับโลกที่มีผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพการณ์ต่างๆ รวมถึงกรณีศึกษาจากองค์กรธุรกิจด้านการบริการ ตัวอย่างหัวข้อการเรียนและกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ เช่น - Strategy Formulation in the Real World - Positioning and Resource-Based View - Apply Porter’s Five Forces and RBV Framworks - Cost-Leadership Strategy:The Walmart Story - Differentiation Strategy (Case study: Zoom) - Blue Ocean Strategy Frameworks and Tools: How Salesforces Created New Value - Good vs Bad Strategy in teh 21st century - Direct and Indirect Network Effects - Ecosystem and Collaboration, Strategising in Ecosystem: Ping An’s Ecosystem Strategy - Growth, Competition and M&As - Corporate Strategy in Emerging Markets - Successful Corporate Strategy in the Digital World: Apple Should Diversify into the Car Business - Honda Case Study - Strategy Execution in the real world: VUCA Circumstances การเรียนออนไลน์ครั้งนี้ใช้ platform Canvas ซึ่งเป็น platform ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกใช้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมองเห็นความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงของผู้เรียนเป็นอย่างมาก ทั้งกิจกรรม การส่งงาน announcement การแจ้งเตือนต่างๆ รวมถึงการให้คะแนนและการออกใบประกาศ ออกเกรด เป็นต้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน/การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสภาพการณ์ปัจจุบัน

ภาพ / ข่าว : ดร. จตุราพร สีหาบุตร

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ข่าวล่าสุด