...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการอบรมพัฒนาเมืองโดยใช้ดิจิทัลสู่การท่องเที่ยว (ช่วงที่1)

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการเสวนาการพัฒนาเมืองโดยใช้ดิจิทัลสู่การท่องเที่ยว ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาเมืองโดยใช้ดิจิทัลสู่การท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 24, 26, 28, 31 กรกฎาคม และวันที่ 3, 7-8  สิงหาคม 2564 และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานเปิดงานโครงการด้วยวิธ๊ Online เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19) มีการจัดอบรมใน 6 หัวข้อ ดังนี้

1.แนวความคิดทางด้านการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการทำธุรกิจเพื่อสังคม จัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 วิทยากรโดย คุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร พิธีกร และนักออกแบบเพื่อความยั่งยืน บริษัท คิดคิด จำกัด และร่วมดำเนินรายการเสวนาโดย อาจารย์อายุวัฒ ธนาเศรษฐอังกูล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ในหัวข้อนี้ได้กล่าวถึงแนวคิดเริ่มต้นในการสร้างธุรกิจ แรงบันดาลใจ รวมถึงแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบธุรกิจซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทางสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชนได้

2.การพัฒนาโมเดลธุรกิจสำหรับการท่องเที่ยวหลังยุค COVID-19 จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 วิทยากรโดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโมเดลธุรกิจสำหรับการท่องเที่ยวหลังยุค COVID-19 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ออกแบบธุรกิจที่ตนเองสนใจผ่านเครื่องมือ Design Thinking ให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง โดยมีผู้ประกอบการจากหลากหลายแห่งร่วมแชร์ไอเดียและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและการวางแผนธุรกิจเพื่อให้เกิดการต่อยอดสู่การดำเนินงานในชุมชนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.ใยแก้ว ศีลรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หัวข้อนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดแนวความคิดโลกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ถึงความเชื่อมโยงของทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ประกอบการธุรกิจได้ ทั้งในส่วนของเครื่องหมายทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือความลับทางการค้า

4.การรับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์และการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ จัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 วิทยากรโดยอาจารย์จักรวาล กลีบบัว หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และดำเนินการเสวนาโดย อ.ภีชญา จงอุดมการณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หัวข้อนี้เป็นการอบรมและการเสวนาเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม มุ่งเน้นให้เกิดความตระหนักถึงผลพวงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต การกดไลค์ กดแชร์ ข้อมูล ข่าวสาร ออนไลน์ รวมถึงรู้จักสิทธิและความรับผิดชอบออนไลน์ อาทิ เสรีภาพในการพูด การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และการปกป้องตนเองและชุมชนจากความเสี่ยงออนไลน์ เช่น การกลั่นแกล้งออนไลน์ ภาพลามกอนาจารเด็ก สแปม เป็นต้น

5.การสร้าง การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีในโลกออนไลน์ และการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ จัดขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล และดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา วงศ์ศีลธรรม อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หัวข้อนี้ มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีความสามารถในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ดีของธุรกิจในโลกออนไลน์ และส่งเสริมการออกแบบแนวคิดการสร้างแบรนด์ของตนเองให้เป็นที่จดจำในโลกออนไลน์ รวมถึงแนวทางการสร้างคอนเทนต์ของแบรนด์เพื่อสื่อสารและส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

6.การสร้าง Smart Packaging และการตลาดแบบออนไลน์ จัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในหัวข้อนี้เป็นการอบรมเพื่อสร้างไอเดียในการเตรียมผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจและเตรียมความพร้อมในการขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ รวมถึงลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งในการพัฒนาการขายสินค้าออนไลน์นั้นสามารถเชื่อมโยงถึงอัตลักษณ์ของสินค้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นี้

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

 

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด