...

คณาจารย์จากสาขานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเสวนาวิชาการ

คณาจารย์จากสาขานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ประเด็นทางกฎหมาย โอกาสและข้อท้าทายด้านการค้า การลงทุนของประเทศไทย จากเส้นทางขนส่งทางรางเชื่อมต่อประเทศจีนกับสปป.ลาว และไทย” เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-15.15 น.  ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รัฐสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์อาเซียนศึกษา จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ประเด็นทางกฎหมาย โอกาสและข้อท้าทายด้านการค้า การลงทุนของประเทศไทย จากเส้นทางขนส่งทางรางเชื่อมต่อประเทศจีนกับสปป.ลาว และไทย” เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-15.15 น.  ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom Meeting เพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตลอดจนบุคคลในวงงานรัฐสภา และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนต่อการค้าและการลงทุนของประเทศไทย

ในการนี้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ที่ปรึกษากฎหมายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.รองรัตน์ วิโรจน์เพชร นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย ผศ.ดร.อัจฉราพร สีหวัฒนะ ผศ.ดามร คำไตรย์ และผศ.ดร.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์ คณาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมอภิปราย ในหัวข้อ “กฎหมายระหว่างประเทศกับการใช้ประโยชน์จากโครงการคมนาคมระหว่างประเทศ : การอำนวยความสะดวกทางการค้าในการขนส่งสินค้าผ่านแดนเพื่อรองรับเส้นทางรถไฟจีนกับสปป.ลาว และไทย”  

ทั้งนี้คณาจารย์แต่ละท่านได้นำเสนอที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนต่อการค้าและการลงทุนของประเทศไทยในประเด็นการร่วมมือในทางระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยการขจัดปัญหาความแตกต่างกันของระบบกฎหมายภายในในแต่ละประเทศ การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนน การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การสนับสนุนการจัดหาเงินลงทุนในกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในระบบโลจิสติกส์ควรให้ความสำคัญกับการนำใบประทวนสินค้ามาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ และภาคท้องถิ่นควรแก้ไขกฎ ระเบียบต่างๆในท้องถิ่นของตนเอเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบรางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศต่อไป

 

ข่าว/ภาพ ผศ.ดร.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด