...

คณะสหวิทยาการ จัดพิธีมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีมุทิตาจิต แก่บุคคลากรผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีโดยมีผู้บริหาร พร้อมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมชื่นชมและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ในการปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะเพื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยดีเสมอมา  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ กล่าวว่า คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของบุคลากร จึงได้กำหนดจัดโครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อผู้เกษียณอายุราชการ รำลึกถึงความดีงาม และน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้สร้างคุณูปการมากมาย ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายแห่งนี้ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร

 

               บุคลากรทุกท่านก็เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดย ทุกคนต่างรู้สึกขอบคุณที่ทุกท่านได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจและสติปัญญาของท่าน ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้เจริญรุ่งเรืองทุกภารกิจมาจนถึงวันนี้ สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณและขออวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านมีความสุขกาย สบายใจ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรแก่ลูกหลาน คิดหวังสิ่งใดขอให้ท่านสมปรารถนาทุกประการ”

 

               ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีผู้เกษียณอายุราชการในปี 2564  ประกอบไปด้วย ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ นายจำลอง อัคฮาด ตำแหน่ง คนงาน

             

บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมทั้งรับมอบของที่ระลึกจากหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะสหวิทยาการ โดยในปีนี้ได้จัดพิธีมุฑิตาจิตตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เว้นระห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมพิธี

ข่าวล่าสุด