...

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางเข้าพบผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และ วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2564 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ" เดินทางเข้าพบผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์ โรงเรียนนาดีพิทยาคม และโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร

ใน "กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและแนวทางการสมัครเรียนต่อในคณะสหวิทยาการ" แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และร่วมหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างคณะสหวิทยาการและโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด