...

วันแห่งความสำเร็จ คณะสหวิทยาการ จัดพิธีชื่นชมยินดีบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2564

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ที่มีความมานะอุตสาหะ จนสำเร็จการศึกษาตามที่ตัวท่านและครอบครัวปรารถนา ตลอดระยะเวลาที่ท่านศึกษาและใช้ชีวิตในรั้วมอดินแดง ในโอกาสนี้ขออำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความเร็จในชีวิต รวมทั้งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและขอให้ท่านภาคภูมิใจ “มหาวิทยาลัยของไทอีสาน” สถาบันที่ประสาทวิชาให้แก่ท่านตลอดไป

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK2217 

 

จัดพิธีชื่นชมยินดีบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยในช่วงเช้า เวลา 06.30 – 08.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดี คณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมทั้ง คณาจารย์ บุคลากร คณะสหวิทยาการ และ ผศ.ดร.ช่อ วายุภักตร์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย ร่วมแสดงความยินดีและให้เกียรติถ่ายภาพกับบัณฑิตใหม่

 

และในเวลา 10.20 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดพิธีชื่นชมยินดีบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2564 แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณสำหรับบัณฑิตที่ได้รับรางวัลเรียนเกียรตินิยม  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาสและอำนวยพร แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต

 

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะสหวิทยาการผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนในพิธีชื่นชมยินดีบัณฑิต ประจำปี 2564 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบัณฑิตทั้งหลายได้รับการอบรมทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม จากคณาจารย์ และการกล่อมเกลาในทางสังคม จากการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปนี้จึงนับเป็นความภูมิใจยิ่ง ของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการที่จะนำความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ออกไปสู่การเป็นผู้รับใช้สังคม สมดังเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด