...

งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสหวิทยาการ ดำเนินการจัดโครงการ "อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ"

งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสหวิทยาการ ดำเนินการจัดโครงการ "อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ" ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง NK4104 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน  ผู้ปฏิบัติงานเองควรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บสารเคมีตามหลักสากลและสามารถป้องกันความเสี่ยงและสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และได้มีดารจัดอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

1. ความรู้เบื้องต้น “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”

2. ระบบการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี

3. การจัดการด้านของเสียที่เกิดจากห้องปฏิบัติการ

4. เรื่องการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย กฎระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ

5. Work shop : แบ่งกลุ่มสรุปและอภิปรายผลการทำกิจกรรม

     - ระบบการสื่อความเป็นอันตรายของสารเคมี 

     - การจำแนก Waste 

     - การโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน

ในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย  ดาศรี  ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน

 

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด