...

อาจารย์สาขาสังคมคมศาสตร์ คณะสหวิทยการ นำนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ฝึกประสบการณ์วิจัย ณ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

วันที่ 5-7 ธันวาคม 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าแผนงานวิจัยโครการ การปรับตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในลุ่มแม่น้ำโขงภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ปีที่ 2 ได้ลงพื้นที่วิจัยหัวข้อเรื่อง”ผลกระทบจากการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่อความมั่นคงของธุรกิจที่พักแรมและการขนส่งทางน้ำ” ณ เมืองจำปาสัก สปป.ลาว โดยมีดำเนินการเก็บแบบสอบถามและร่วมรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการที่พักแรม ในการนี้ได้นำนักศึกษาเพื่อร่วมฝึกประสบการณ์ในการดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยนายธราดล แก้วบัวลม นายกรวิชญ์ ชาวกะมุด และนายวุฒิชัย สวยสะอาด นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ของคณะสหวิทยาการได้ติดตามเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนรับฟังประสบการณ์การแก้ปัญหาการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด กับท่าน Somphathai Khetmala หัวหน้าแผนกการท่องเที่ยว แขวงจำปาสัก ในด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยได้มีการพูดคุยหารือในการจัดการการท่องเที่ยวภายในเมืองจำปาสัก และความร่วมมือในการพัฒนาการวิจัยร่วมกันในอนาคต และทางแผนกการท่องเที่ยวแขวงจำปาสักก็ได้มอบหมายให้ Miss Khamphouvieng Chatilath เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแขวงจำปาสัก ร่วมประสานงานอำนวยความสะดวก สำหรับในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ นายธราดล แก้วบัวลม ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษา กล่าวว่า “ ในการร่วมโครงการครั้งนี้ตนเองได้รับองค์ความรู้และกระบวนการจัดการจาก Tourism development sector of DICT จากที่ได้ประชุมหารือร่วมกันและลงพื้นที่ทำงาน ณ เมืองจำปาสัก สิ่งที่ได้รับจากการถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานมานั้น สามารถนำองค์ความรู้จากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย การสอบถามข้อมูลกับนักท่องเที่ยว การทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละภาคส่วน ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากทำงานในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการลงพื้นเก็บข้อมูลจากโครงการในแต่ละโครงการ ภายหลังจากการลงพื้นที่ทำงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการนำไปพัฒนาตนเองอีกด้วย”

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด