...

ผู้บริหารคณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Sheffield ประเทศสหราชอาณาจักร ภายใต้ทุน KKU Inbound Visiting Scholar ในการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและปฏิบัติการวิจัย

ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหาร ให้การต้อนรับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ Dr. Sabine Little ตำแหน่ง Director for Learning and Teaching และ Senior Lecturer in Educational Studies (Languages Education) จาก School of Education, University of Sheffield ประเทศสหราชอาณาจักร ที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ภายใต้ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Inbound Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยได้มีการพูดคุยและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างสองสถาบัน และหารือความเป็นไปได้ที่ทาง School of Education, University of Sheffield จะส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการสอนมาฝึกประสบการณ์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนประชุมหารือถึงแนวทางในการร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ทางคณะสหวิทยาการได้ให้การต้อนรับและนำชมการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายอีกด้วย

ในการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะสหวิทยาการในครั้งนี้ Dr. Sabine Little ได้ร่วมจัดการบรรยายและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำวิจัย (Research Skills Training Workshop) โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (B.Ed.) สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (TEFL) สาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยกิจกรรม Workshop ที่จัดขึ้น ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะทางด้านการทำวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการมาครั้งนี้ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเก็บข้อมูลวิจัยโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก” (In-dept Interview) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีจัดอบรมด้านการทำวิจัยในรูปแบบออนไลน์มาแล้วจำนวน 3 ครั้ง นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังได้ร่วมปฏิบัติการวิจัยร่วมกับ ดร. อังศุอร  ณ หนองคาย เพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัยในหัวข้อ “How (if at all) has Covid affected Thai university students’ “future selves” in relation to English language learning?” กับนักศึกษาคณะสหวิทยาการ เพื่อจะได้นำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

การจัดกิจกรรม Workshop ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (KKU Inbound Visiting Scholar) กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยและพัฒนางานวิจัยร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติด้านบุคลากรและสภาพแวดล้อมของคณะสหวิทยาการ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด