...

หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคนานาชาติ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะสหวิทยาการ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ณ สปป.ลาว

ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2565 ณ สปป.ลาว หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคนานาชาติ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ และโครงการเตรียมความพร้อมการเขียนบทความทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานวิจัย และแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว โดยคณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนมุมมองของภาคการศึกษาและการส่งเสริมงานวิจัย กับหน่วยงานที่ สปป.ลาว ณ

-          สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ธรรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

-          สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

-          รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos: EDL)

-          สถานีนถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีน

-          บริษัทขนส่ง Logistics : ZTO EXPRESS (ZTO Global Logistics)

กิจกรรมครั้งนี้ มีคณาจารย์ในหลักสูตร นำโดย ผศ.ดร.วัลลภา วงศ์ศีลธรรม ประธานหลักสูตรฯ ผศ.ดร.อริยะ นามวงศ์ และ รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ นำโดย ผศ.ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน ประธานหลักสูตรฯ และ ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ ผศ.ดร.กานดา ศรอินทร์ และ อาจารย์ธนภัทร วงษ์คำจันทร์

ซึ่งกิจกรรมนี้ ทำให้คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรฯ ได้แนวทางสำหรับการพัฒนานางานวิจัย มองเห็นทิศทางการเติบโตของประเทศ สปป.ลาว และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของการเอื้อให้ผู้มีงานทำประจำทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างปรเทศ สามารถเรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายงานวิจัยต่อไปในอนาคต  

 ข่าว : รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด