...

คณะสหวิทยาการ เข้าร่วมถวายภัตตาหารเช้า ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

        เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมถวายภัตตาหารเช้า พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565  โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีนิสิตและนิสิตคฤหัสถ์ จำนวน 524 รูป ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตทุกหลักสูตรได้วิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเข้าใจวิธีปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นำหลักธรรมที่ได้ฝึกปฏิบัติออกเผยแผ่ประชาชนและดำรงรักษาพระพุทธศาสนา

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด