...

คณะสหวิทยาการ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหวิทยาเขตท่าบ่อ โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหวิทยาเขตท่าบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยได้รับการต้อนรับจาก นายวีรยุทธ  ชานัย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้บริหารจากโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตท่าบ่อ โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่าบ่อ ร่วมกับ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิเช่น การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน , การทำค่ายวิชาการ , การแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เพื่อต่อยอดความรู้และความสามารถของในนักเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด