...

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ ได้รับความอนุเคราะห์จากศาลปกครองอุดรธานี บรรยายพิเศษเรื่องศาลปกครองและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง

วันที่ 20 มกราคม 2566 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศาลปกครองอุดรธานี ในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง กิจกรรมศาลปกครองอุดรธานีเคลื่อนที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทอันเป็นภารกิจหน้าที่ของศาลปกครองในการอำนวยความยุติธรรมในทางปกครอง และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิทางศาลในการปกป้องคุ้มครองสิทธิและสรีภาพได้อย่างถูกต้องให้แก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์

ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะผู้จัดโครงการจากสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี และรับฟังบรรยายพิเศษเรื่องศาลปกครองและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองโดยนายยุทธการ ห้าวหาญ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่องระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดย นายดำรงศักดิ์ แก่นอากาศ พนักงานคดีปกครองชำนาญการและนางสาวเจนจิรา เปียวัฒน์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการ โดยมีนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด