...

คณะสหวิทยาการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

วันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ซึ่งทางคณะสหวิทยาการ ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงานโดยดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการ U2T BCG มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งที่ยังอยู่ในระหว่างการหางาน หรือกำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ให้มีการเติบโตและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมในโครงการนี้จะต้องเข้าไปทำงานกับชุมชน เป็นระยะเวลา 3 เดือนผ่านการใช้หลักการ BCG เพื่อเพิ่มรายได้ของแต่ละตำบลทั้งสิ้นร้อยละ 10 นับจากวันเริ่มโครงการจนวันสิ้นสุดโครงการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมผลักดันในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาสินค้าและเศรษฐกิจชุมชนเกิดผลลัพธ์ได้จริงจากการต่อยอดองค์ความรู้ที่ทุ่มเทในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำการตลาดออนไลน์มาถ่ายทอดต่อผู้ประกอบการในชุมชน ตอบโจทย์ยุคการตลาดปัจจุบันผ่านรูปแบบออนไลน์ การคัดสรรสินค้าคุณภาพและบ่งบอกเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด