...

คณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านกฎหมาย

       เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม NK1404 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ นายณรงค์ ศรไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมคณะ , นายบุญเสริม มีศรีจันทร์ หัวหน้างานนิติธรรม สำนักนิติธรรม คณะแพทยศาสตร์ มหวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะ  และ อาจารย์เนธิชัย ธนราช อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านกฎหมาย เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ แนวคิด และทักษะใหม่ ๆ ในด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย อันเป็นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านกฎหมายและด้านต่าง ๆ ระหว่างสถาบัน

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด