...

คณะสหวิทยาการ นักศึกษาวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับฟังบรรยายการ“เล่าถึงประสบการณ์ตรงในการทำงานในองค์กร รวมถึงการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในองค์กร”

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องตลาดหลักทรัพย์ อาคารเรียนรวม 1  คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมบรรยายการเล่าถึงประสบการณ์ตรงในการทำงานในองค์กร รวมถึงการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในองค์กร ให้กับนักศึกษาวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก นายปฏิภาณ บุญส่ง บริษัท: Sitthi Interfreight Co.,Ltd   ตำแหน่ง : Customer Service & Shipping และในการบรรยายวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดและทิศทางของบริษัท ลักษณะการขนส่งทางบก ทางราง และทางเรือ รวมทั้งแบบแผนการดำเนินงานในอนาคต โดยบริษัททำหน้าที่ในการดำเนินพิธีการศุลกากร การเช่าพื้นที่ และทำเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งบริษัทมีคู่ค้าประมาณ 20 บริษัท รวมถึงสิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนการตัดสินใจสมัครงาน เช่นในเรื่องของการแจ้งความประสงค์ของเงินเดือนกับบริษัท, ระบุตำแหน่งที่อยากทำงานให้ชัดเจน และการขอทราบรายละเอียดในการทำงาน เช่น ข้อตกลงของบริษัทและเวลาการทำงาน ก่อนที่จะเข้าไปทำงาน นอกจากนี้วิทยากรของเรายังได้ให้ข้อคิดเล็กๆ น้อยๆ ในสิ่งที่ควรรู้และทักษะที่ควรมีในการทำงานและการใช้ชีวิต อาทิ การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ, การรู้จักค้นคว้าหาความรู้ในงานที่ได้รับผิดชอบหรือสอบถามผู้ที่มีประสบการณ์ในสิ่งที่ตนไม่ถนัด, การกล้าลองผิดลองถูก, การที่จะเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้ทันต่อทุกสถานการณ์ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการทำงานของคนในองค์กรนั้นๆได้ เช่น การทำงานกับหัวหน้าที่เป็นคนลาวจำต้องโอนอ่อนและเห็นด้วยกับความคิดหัวหน้า ไม่ออกความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับคำสั่งรู้จักการประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการทำงาน และทักษะที่ควรมี เช่น ทักษะการขาย การลงทุน การบริหารความเสี่ยง ภาษีและความมั่นคง การบริหารความเครียด และการฝึกเรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง เป็นต้น 

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด