...

วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ คณะสหวิทยาการ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในองค์กรผ่านประสบการณ์ตรงของผู้ประกอบการ

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง NK 2108 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในองค์กรผ่านประสบการณ์ตรงของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นกิจกรรมของรายวิชาการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณนิติพล พะนะเสน อดีตหัวหน้าสำนักปลัด ปัจจุบันเปิดกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบางระจัน ซึ่งคุณนิติพล ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในองค์กร ทั้งภาครัฐ  เอกชน และการเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งคุณนิติพลได้เล่าประสบการณ์จริงจากการใช้เครื่องมือในการตัดสินใจและเเก้ไขปัญหาใน เพื่อเป็นแนวทางให้เราในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจภายในองค์กรต่างๆ หรือเพื่อเป็นแนวทางให้เราเมื่อเราเลือกประกอบธุรกิจหรือมีกิจการที่เป็นของตนเอง 

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณนิติพล พะนะเสน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามามอบความรู้ให้แก่พวกเรา และที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์กิติมาพร ชูโชติ ที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ทำให้ได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และประกอบการตัดสินใจในอนาคตต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด