...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยห้องปฏิบัติการวิชาการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนถ่อนวิทยา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยห้องปฏิบัติการวิชาการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนถ่อนวิทยา ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนถ่อนวิทยา กล่าวต้อนรับคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาคณะสหวิทยาการ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย ดาศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงานในครั้งนี้

การดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยห้องปฏิบัติการวิชาการเคลื่อน คณะสหวิทยาการ เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และมีความสัมพันธ์กับชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่กำลังเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การคิดสร้างสรรค์ ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิตและอาชีพ อันเป็นส่วนหนึ่งของทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างความร่วมมือต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกและชุมชนในพื้นที่

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด