...

งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ จัดโครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิชาการ คณะสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 -13 มีนาคม 2566 งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ หาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดโครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิชาการ คณะสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมโชคดีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงานโครงการและบรรยายพิเศษเรื่อง“ทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาด้านวิชาการของคณะสู่ความเป็นเลิศ”และในเวลาต่อมารองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์ รองคณบดี คณะสหวิทยาการ นำเสนอแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิชาการ คณะสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2566 คือคณะผู้บริหารคณะสหวิทยาการ,หัวหน้าสาขาวิชา,ประธานหลักสูตรหรือตัวแทน(ป.ตรี),ประธานหลักสูตรหรือตัวแทน(บัณฑิต)และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR: Objective and Key Result) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาบุคคล ด้วยให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (Learning Paradigm Curriculum) ซึ่งหมายถึง หลักสูตรที่มีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนจากหลักสูตรเดิมที่เน้นการสอน (Teaching Paradigm Curriculum) มาเป็นหลักสูตรใหม่การเน้นการเรียนรู้ (Learning Paradigm Curriculum) หรือหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ที่เน้นการเรียนรู้โดยมี 5 องค์ประกอบ โดยมีการปรับเปลี่ยนการสอนและโครงสร้างการเรียนรู้จาก “การได้รับปริญญาเมื่อมีการสะสมหน่วยกิตครบตามหลักสูตร” เป็น “การได้รับปริญญาเมื่อแสดงได้ว่ามีความรู้และทักษะตามที่ได้แสดงในหลักสูตร หรือการเปลี่ยนจาก “การจัดเนื้อหาตามศาสตร์หรือสาขาวิชา” เป็น “การจัดเนื้อหาวิชาที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์หรือสาขาวิชา” และตามนโยบายการเพิ่มจำนวนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะสหวิทยาการ ให้เป็นไปตามแผนการรับเข้านักศึกษาใหม่ในปี 2566 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแผนการรับตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

ดังนั้นทางฝ่ายการศึกษาของคณะสหวิทยาการที่ได้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ การวางแผนและขับเคลื่อนเพื่อให้จำนวนรับเข้านักศึกษาใหม่ ปี 2566 เป็นไปตามแผนการรับเข้านักศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิชาการขึ้น เพื่อให้งานวิชาการ คณะสหวิทยาการก้าวหน้า พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการต่อไป

      

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด