...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการคลิกนิกภาษา (Language Clinic) : Reskill & Upskill Foreign Languages

     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 คณะสหวิทยาการ เวลา 16.15 - 17.45 น  ได้ดำเนินการจัดโครงการคลิกนิกภาษา (Language Clinic) : Reskill & Upskill Foreign Languages เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมกับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2.ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี และ 3.ทักษะด้านชีวิตและอาชีพพัฒนาให้นักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่สำคัญที่จำเป็น ก้าวทันความรู้เทคโนโลยี มีความพร้อมสำหรับการทำงานในปัจจุบันและอนาคต (Future skill development) ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีแก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะด้านชีวิตและอาชีพแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่การคิดแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด และเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ได้แก่

1) ภาษาญี่ปุ่น วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพรรณ พลบุญ


2) ภาษาจีน วิทยากรโดย
อาจารย์กชพรรณ ตระกูลพรพงศ์

3) ภาษาอังกฤษ วิทยากรโดย
อาจารย์อรภิยา มณีกานนท์ , อาจารย์วริศรา บทมาตย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลีรัตน์ กะการดี , อาจารย์ชญาชล เชื้อนนท์ , อาจารย์ดิศราพร ผลาปรีย์ และ Mr. Friedrich Solzer

จัดโดยงานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา โดยมี นางสาวจิราธร บึงลี นักจิตวิทยา คณะสหวิทยาการ เป็นผู้ประสานงานโครงการ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมตลอดระยะเวลา จำนวน 60 คน

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด