...

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการฯ ร่วมกับภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา นิลประพันธ์ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 49 คน ฝ่ายประเทศไทย ร่วมกับอาจารย์วิไล ลังกาวงค์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 50 คน ฝ่ายประเทศลาว จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ตามบันทึกข้อตกลง (MOA) กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย

ช่วงที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ได้แก่ การบรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบการปกครองและการบริหารงานภาครัฐ ของสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-ไทย / ทักษะนักบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21” โดย อาจารย์ ดร.ปัญญาศักดิ์ แสงอ่อมแก้ว คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐญาณี จันทพลาบูรณ์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

ช่วงที่ 2 กิจกรรมนักศึกษา ได้แก่กิจกรรมกลุมสัมพันธ (Workshop and Presentations) กิจกรรมเตนบาสโลบสานสัมพันธนักศึกษาไทย-ลาว, กิจกรรมมอบดวงใจแห่งมิตรภาพ และกล่าวขอบคุณ

ช่วงที่ 3 กิจกรรมการศึกษาดูงาน การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและโบราณสถานภายในเขตนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพนักจัดการงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน พร้อมทั้งปรึกษาหารือแนวทางเพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาด้านกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในอนาคต

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด