บุคลากรสาขาวิชาสังคมศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชา
รศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล
Assoc. Prof. Dr. Thanet Wattanakul
รองศาสตราจารย์
ผศ.มานิตย์ ผิวขาว
Asst. Prof. Manit Phiukhao
ผู้ช่วยศาสตราจารย์