คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
ลงทะเบียน 

โครงการเกียรติบัตรการอบรม

สิทธิตามกฎหมายแพ่งว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินและมรดกของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง NK1407
อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย

ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มิถุนายน 2562 เพียง 100 ที่นั่งเท่านั้น

หลักการและเหตุผล

         สืบเนื่องจากสภาวะเหตุการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยที่ประสบปัญหาการเพิ่มของประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งปริมาณและสัดส่วนต่อประชากร คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้สูงอายุที่กำลังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ให้กลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพึงพอใจในคุณค่าของตนเองในบั้นปลายชีวิต โดยการจัดโครงการเกียรติบัตรการอบรม “สิทธิตามกฎหมายแพ่งว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินและมรดกของผู้สูงอายุ” ซี่งเป็นการจัดการศึกษาโดยสาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงวัยผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมในทุกมิติชีวิต
  2. เพื่อให้ผู้สูงอายุตระหนักและเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
  3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิตามกฏหมายแพ่งว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินและมรดกของตนเองอันเป็นการเตรียมพร้อมในการวางแผนการใช้ชีวิตในบั้นปลาย
  4. เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้คนไทยได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รายละเอียด เนื้อหาการอบรม

               ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เรื่องกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองและการจัดการทรัพย์ทรัพย์สินและมรดกของตนเองตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ทฤษฎีจำนวน 6 ชั่วโมง ร่วมอภิปรายจำนวน 2 ชั่วโมง) โดยเนื้อหาจะเป็นการศึกษาแนวทางความเป็นไปได้เกี่ยวกับการเสนอความคิดเห็นเรื่อง “ระบบผู้พิทักษ์ผู้สูงอายุ" ที่จะให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม หรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้วิจารณญาณเริ่มถดถอยลง โดยญาติ อัยการ หรือนายกเทศมนตรีสามารถร้องขอให้มีการแต่งตั้งผู้พิทักษ์ต่อศาลครอบครัวได้ สำหรับอำนาจหน้าที่ของผู้พิทักษ์ คือ ดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับชีวิต การรักษาพยาบาล การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ โดยต้องเคารพเจตจำนงของผู้สูงอายุที่อยู่ภายใต้การดูแล และหลักกฎหมายมรดก ว่าด้วยเรื่องพินัยกรรม

ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

คนละ 1,000 บาท (รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมวุฒิบัตรการอบรม*เมื่ออบรมครบจำนวนชั่วโมงตามกำนหนดการ)

วิทยากร

 1. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว
 2. อัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
 3. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

เวลา

เรื่อง

เนื้อหา

วิทยากรผู้บรรยายและอบรม

08.00-08.30 น. ลงทะเบียนเข้าอบรม

08.30-09.00 น.

พิธีเปิดการอบรม

1. ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมกล่าวรายงาน

2. คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม

1. อาจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ ผู้รับผิดชอบโครงการ

2. อาจารย์จักรวาล และอาจารย์อุษณีย์ ปฏิบัติหน้าที่ พิธีกรในโครงการอบรม

09.00-10.30 น.

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้สูงอายุ

มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม หรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้วิจารณญาณที่เริ่มถดถอยลง โดยญาติ อัยการ หรือนายกเทศมนตรีสามารถร้องขอให้มีการแต่งตั้งผู้พิทักษ์ต่อศาลครอบครัวได้

ท่านอมฤต วะสมบัติ อัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้สูงอายุ

อำนาจหน้าที่ของผู้พิทักษ์ ในการดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับชีวิต การรักษาพยาบาล การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ โดยต้องเคารพเจตจำนงของผู้สูงอายุที่อยู่ภายใต้การดูแล

ท่านอมฤต วะสมบัติ อัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.

หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินและมรดก

-กฎหมายมรดก ว่าด้วยเรื่องการจัดการทรัพย์สินและการทำพินัยกรรม

อาจารย์ปรมาภรณ์ วีระพันธ์

อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.15-15.30 น.

หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินและมรดก (ต่อ)

-กฎหมายมรดก ว่าด้วยเรื่องการจัดการทรัพย์สินและการทำพินัยกรรม

-การยกทรัพย์สินให้เพื่อสาธารณประโยชน์

อาจารย์ปรมาภรณ์ วีระพันธ์

อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

15.30-16.00 น.

-

-ตอบข้อซักถาม และ

-ปิดการอบรม

วิทยากรและคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์บูรณการ

หมายเหตุ  :  

     - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

     - คณะจัดเลี้ยงอาหารว่าง  เช้า – บ่าย และอาหารกลางวัน

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม