รอบรั้วโรงเรียน

กิจกรรม“พลังแห่งกำลังใจ”

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดกิจกรรม“พลังแห่งกำลังใจ” เชิงบูรณาการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

อ่านต่อ

กิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รูปภาพเพิ่มเติม     ระดับประถมศึกษา     ระดับมัธยมศึกษ

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพบปะผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ และแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของทางโรงเรียน และให้นักเรียนได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้อง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00

อ่านต่อ

ทำไมต้องสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

วิสัยทัศน์ (Vission) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) เป็นโรงเรียนสาธิตชั้นนำในระดับ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ เน้นปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและสิ่งแวดล้อม สร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย ตลอดจนร่วมผลิตบัณฑิตกับคณะศิลปะศาสตร์และศึกษาศาสตร์

หลักสูตร

ปฏิทินกิจกรรม

21 พ.ค.

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

  • 21 พฤษภาคม 2562 09:00 น. - 12:00 น.

21 พ.ค.

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

  • 21 พฤษภาคม 2562 13:00 น. - 16:00 น.

23 พ.ค.

กิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • 23 พฤษภาคม 2562 08:30 น. - 12:00 น.

24 พ.ค.

กิจกรรมค่ายนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • 24 พฤษภาคม 2562 08:30 น. - 16:30 น.

27 พ.ค.

เปิดเรียน ปีการศึกษา 2562

  • 27 พฤษภาคม 2562 08:00 น.

12 มิ.ย.

พิธีไหว้ครู

  • 12 มิถุนายน 2562 08:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์